Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Ursa ry, ja yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. Yhdistyksen toimialue käsittää kotipaikan ja sen lähiympäristön.

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle luonnontieteellistä kulttuuria ja taide-elämyksiä lähinnä tähtitieteen alalta, erityisesti nuorille. Tämä tapahtuu tarjoamalla selkeä ja ajanmukainen käsitys maailmankaikkeudesta sekä toimimalla tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi tarjoamalla kuntalaisille mm. ajankohtaista avaruustietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa tähtitieteen harrastustoimintaa kaikille alasta kiinnostuneille järjestämällä kerhotoimintaa, yleisötilaisuuksia, näyttelyitä, retkiä ja voittoa tavoittelematta opintomatkoja, julkaisee ajankohtaista tietoutta paikallisesti ja toimii yhteistyössä muiden yleissivistävien järjestöjen kanssa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin hallitus on hyväksynyt jäsenen jäsenanomuksen perusteella.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tahtoo tukea yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista, ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen ellei jäsenmaksua ole maksettu sen kalenterivuoden aikana, jona jäsenmaksu lankeaa maksettavaksi. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita vastaan. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava viittä (5) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä. Kannattajajäsenen äänioikeutta käyttää yhteisön päättävän elimen valitsema edustaja. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
c. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
d. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
e. Päätetään edustajien valitsemisesta alan valtakunnallisiin tilaisuuksiin.
f. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

10§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
c. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
d. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
e. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus. Jäsenmaksu voi olla erisuuri eri jäsenryhmille.
f. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan palkkioista.
g. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
h. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
i. Valitaan muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
j. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
k. Päätetään koollekutsumistavasta 7§:n rajoissa ja mahdollisista kokouskutsulehdistä.
l. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

HALLITUS

11§ Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä neljä (4) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Muista varsinaisista jäsenistä on kaksi (2) ja varajäsenistä kaksi (2) vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus pitää yhdistyksen omaisuudesta luetteloa.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten erilaisia toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisena ja valvonnassa.

Hallituksen varajäsenillä on kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus vain, jos varsinainen jäsen on poissa.

NIMENKIRJOITTAJAT

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen nimenkirjoittajista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

TALOUS

13§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14§ Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisella tavalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan tähtitieteen harrastusta edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan kokoelmien säilymisestä kunnan tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. Samoin menetellään verojen ja omaisuuden kanssa yhdistyksen tultua lakkautetuksi.